Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2013

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: do porabe sredstev.

Razpoložljiva sredstva: 200.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.

Vlagatelji

Vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

 

Pogoji za sodelovanje:

Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev na tem ukrepu izpolnjevati naslednje pogoje:

-      na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev;

-      oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

-      škodni dogodek pri ukrepu II je prizadel nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova primarne kmetijske dejavnosti. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo. V primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se kot član kmetijskega gospodarstva šteje član, ki ima oziroma je ob smrti imel, prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, in sicer: namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegov zakonec ali zunajzakonski partner, njegovi bratje in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi potomci, njegovi starši, njegovi stari starši in posvojitelj;

-      do pomoči so glede na vrsto zavarovanj upravičeni vlagatelji, ki imajo upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje;

-      škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred oddajo vloge za ukrep II;

-      dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nesposobnosti za delo pa datum zadnje začasne zadržanosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo;

-      na dan vložitve vloge ni kmetijsko gospodarstvo v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2);

-      dohodek nosilca ali člana kmetijskega gospodinjstva, ki se mu je pripetil škodni dogodek, po zadnjih razpoložljivih podatkih ni presegal minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo.

Višina sofinanciranja:

  1. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša višina nepovratnih sredstev

-      7.500 evrov: smrt;

-      7.500 evrov: l. kategorija invalidnosti;

-      5.200 evrov: ll. kategorija invalidnosti;

-      3.750 evrov: lll. kategorija invalidnosti;

-      7.500 evrov:12-mesečna nesposobnost;

-      6.875 evrov: 11-mesečna nesposobnost;

-      6.250 evrov: desetmesečna nesposobnost;

-      5.625 evrov: devetmesečna nesposobnost;

-      5.000 evrov: osemmesečna nesposobnost;

-      4.375 evrov: sedemmesečna nesposobnost;

-      3.750 evrov: šestmesečna nesposobnost.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1053

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi