Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE TEHNOLOŠKO RAZVOJNIH PROJEKTOV v letih 2013 in 2014 – SMER+

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 12.03.2013 do 05. ure.

Razpoložljiva sredstva: 4.550.000,00 EUR v letu 2013 in 5.820.000,00 EUR v letu 2014

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov podjetij, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

 

Pogoji za sodelovanje:

Podjetje, ki kandidira na javni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • registrirani pred letom 2010,
 • so vpisani v evidenco ARRS – SICRIS,
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali postopku izbrisa brez likvidacije,
 • niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti,
 • ne prejemajo niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
 • niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov,
 • nimajo neporavnanih obveznosti do države,
 • niso na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
 • so v letu 2011 presegli povprečno dodano vrednost na zaposlenega v panogi na ravni oddelka SKD (A11) in jim delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v celotnih čistih  prihodkih od prodaje v letu 2011 presega 30 %.

Projekt mora dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • projekt je skladen s predmetom in namenom razpisa,
 • raziskovalno razvojno dejavnost v višini najmanj 70% stroškov mora predstavljati notranja raziskovalno razvojna dejavnost kot jo opredeljujeta drugi in tretji odstavek 5. člena Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj),
 • projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja znaša:

 • od 100.000,00 do 400.000,00 EUR, če je prijavitelj mikro, malo ali srednje veliko podjetje,
 • od 200.000,00 do 1.000.000,00 EUR, če je prijavitelj veliko podjetje.

Osnovni odstotek sofinanciranja je:

 • 45 %, če je prijavitelj mikro ali malo podjetje,
 • 35 %, če je prijavitelj srednje veliko podjetje,
 • 25 %, če je prijavitelj veliko podjetje.

V primeru, da gre za razvojni projekt, ki je predmet sodelovanja med podjetji ali čezmejnega sodelovanja z vsaj enim MSP, ali da gre za sodelovanje podjetja z raziskovalno organizacijo, ki krije vsaj 10% upravičenih stroškov, je odstotek sofinanciranja:

 • 60 %, če je prijavitelj mikro ali malo podjetje,
 • 50 %, če je prijavitelj srednje veliko podjetje,
 • 40 %, če je prijavitelj veliko podjetje

Upravičeni stroški

 • stroški osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, kot je zaposleno na raziskovalnem projektu. Vključeni so vsi stroški bruto plač, dohodnine in drugih zakonsko določenih stroškov dela zaposlenih (izredni dodatki, stimulacije, mentorski dodatki in ostale oblike dodatkov niso upravičen strošek in se ne vštevajo v bruto 2),
 • stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter zgradb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu zakonodajo,
 • stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost. Ti stroški ne smejo presegati 30% vrednosti vložka posameznega partnerja v projekt  v posameznem obdobju poročanja,
 • drugi stroški, ki niso posebej opredeljeni v prejšnjih skupinah, njihov nastanek pa je neposredno povezan z izvajanjem aktivnosti projekta (potni stroški, stroški režije,  energentov, usposabljanje, stroški administracije, računovodskih, pravnih in drugih storitev ter drugi operativni stroški) v višini 7% zneska sofinanciranja upravičenih stroškov projekta.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=947
V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

 Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi