Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

I. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok za oddajo: 13.2.2013

Predvidena višina sredstev: 4.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: od 30% do 70 %

 

Predmet javnega razpisa

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov:

 • naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali;
 • naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
 • naložbe v druge objekte in pripadajočo opremo za pridelavo kmetijskih proizvodov, kamor spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin pri vrtninah (beluši, artičoke ipd.) ter ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin;
 • naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen opreme, ki se podpira s tehnično pomočjo v sklopu podpor iz I. stebra skupne kmetijske politike skladno z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011-2013;
 • naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo;
 • naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
 • nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega deset odstotkov vrednosti celotne naložbe;
 • prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
 • nakup in postavitev mrež proti toči;
 • naložbe v postavitev pašnikov ter obore za nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi;
 • naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih: odstranitev kamnitih osamelcev in krčenje grmičevja;
 • naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov;
 • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva;
 • naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih).
 • naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil,
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni obdelavi tal;
 • proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov;
 • naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov,
 • naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij;
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
 • naložbe v postavitev pašnikov ter obore za nadzorovano pašo domačih živali,
 • naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.

 

Vlagatelji:

Do podpore na javni razpis so upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo na dan objave javnega razpisa v uporabi več kot 2 ha kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih oz. območjih stroge sanitarne zaščite
(v nadaljevanju: VVO I), ki so bila najkasneje na dan objave javnega razpisa določena s predpisi Vlade Republike Slovenije oz. s predpisi lokalnih skupnosti.

 

 

Upravičeni stroški:
 • Stroški novogradnje ali obnove gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče informacijsko komunikacijske tehnologije in strojne opreme  ter stroški novogradnje, rekonstrukcije in investicijskega vzdrževanja cestne in vodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče opreme .
 • Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma opravljanju storitev s kmetijsko mehanizacijo, nakup IKT opreme ter stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja).
 • Stroški prve postavitev oziroma prestrukturiranja sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč.
 • Nakup in postavitev rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki in tuneli) ter pripadajoče opreme.
 • Nakup in postavitev mrež proti toči.
 • Stroški prve ureditve nasadov trajnih rastlin pri vrtninah ter stroški ureditve drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin.
 • Stroški postavitve pašnikov, nakup materiala in pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma stroški postavitve obor, nakup materiala in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi.
 • Stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem gospodarstvu.
 • Nakup namakalne opreme.
 • Stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih.
 • Stroški, ki so povezani z vodenjem kmetijskega gospodarstva ter nakupom IKT in strojne opreme.
 • Priprava vloge na javni razpis in poslovnega načrta.
 • Stroški pridobitve gradbene dokumentacije, upravnih dovoljenj ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja je od 30% do 70 % upravičenih stroškov.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

 

 

 


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi