Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS ZA UKREP 311 – DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2013

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 28.02.2013.

Razpoložljiva sredstva: 7.000.000 EUR.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013.

Vlagatelji

V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe PRP so vlagatelji člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:
  • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Cilji ukrepa:

Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi:

  • najnižji dodeljeni znesek pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR,
  • sredstva se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ 100.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

Upravičeni stroški

  • Gradbeno obrtniška dela,
  • Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti,
  • Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1035


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi