Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

PETI JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ IZ PREDNOSTNE USMERITVE

»RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO«

V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE

REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007−2013,

RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Rok: 01.02.2013.

Razpoložljiva sredstva: 23.370.220,00 EUR.

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje potrjenih projektov na vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov do javne infrastrukture po slovenskem ozemlju, na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje poseljenosti območij ob meji.

Upravičeni prijavitelji in upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Upravičeni nameni, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, so:

 

 1. Prometna infrastruktura:
 • upravičena je izgradnja in/ali rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti;

 

 1. Okoljska infrastruktura:
 • upravičena je izgradnja, rekonstrukcija in/ali obnova sistemov vodooskrbe ter izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
 1. Ekonomska infrastruktura:
 • upravičeno je komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne sme presegati 10 ha za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih, poslovnih ali industrijskih con,
 • upravičene so operacije, katerih cilj je zagotavljanje najmanj 5 novih bruto delovnih mest v obrtni, poslovni ali industrijski coni v 2 letih po zaključku operacije,
 • med nova bruto delovna mesta se uvrščajo naslednje kategorije:
 • delovna mesta novoustanovljenih gospodarskih družb v obrtni, poslovni ali industrijski coni,
 • delovna mesta gospodarskih subjektov (podjetja, podružnice, poslovne enote ipd.), ki so do presečnega datuma (2 leti po zaključku operacije) prenesla sedež v obrtno, poslovno ali industrijsko cono,
 • v primeru širitve obrtne, poslovne in industrijske cone: delovna mesta tistih gospodarskih subjektov, ki so v obrtni, poslovni ali industrijski coni poslovali že pred izvedbo operacije in so s širitvijo cone povečali število zaposlenih (štejejo se le novozaposlene osebe).

 

Višina sofinanciranja:

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Najvišji možno znesek sofinanciranja posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 1.000.000,00 EUR.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=942

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi