Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS ZA UKREP 312 – PODPORE USTANAVLJANJU IN RAZVOJU MIKROPODJETIJ ZA LETO 2012

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

Rok: 16.01.2013.

Razpoložljiva sredstva: 9.000.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa

 

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je naložba v registrirana mikropodjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva.

Pogoji za sodelovanje:

 • vlagatelji nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo
 • vlagatelj mora biti registriran za opravljanje tiste dejavnosti, ki je predmet podpore
 • vlagatelj mora biti mikro podjetje ( do 10 zaposlenih in do 2 mio prihodkov in/ali 2 mio bilančne vsote)
 • vlagatelj mora imeti sedež dejavnosti in lokacijo naložbe izven naselij, ki imajo status mesta
 • vlagatelj mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države
 • vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju
 • vlagatelj mora za stroške vseh istovrstnih storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 eurov (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov
 • iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe
 • vlagatelj mora biti lastnik nepremičnine, kjer poteka naložba, ali imeti za navedeno nepremičnino sklenjen 10 ali večletni najem ali za to obdobje ustanovljeno stavbno pravico v korist vlagatelja
 • vlagatelj mora imeti izdelan poslovni načrt oziroma program dela
 • vlagatelj za isti namen na tem razpisu kandidira z največ eno vlogo.

Višina sofinanciranja:

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Najnižji dodeljeni znesek pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR. Končni prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ 100.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let..

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1030

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi