Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS ZA UKREP 112

Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

Rok: do porabe sredstev.

Razpoložljiva sredstva: 10.000.000 EUR.

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Kot prevzem kmetije, za namen izvedbe tega javnega razpisa, se upošteva prevzem kmetije z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno z gospodarskimi poslopji in stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti in se nahajajo na območju Republike Slovenije in ki so v lasti ali so-lasti prenosnika in njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. V primeru da gre za prevzem zaščitene kmetije v skladu z zakonodajo, ki ureja zaščitene kmetije, je dovolj, da se prenese celotna zaščitena kmetija (z vsemi stroji, ki so namenjeni opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti).

Kot prevzem kmetije se šteje vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi. Kot datum vpisa v zemljiško knjigo se upošteva datum vloženega predloga za vpis v zemljiško knjigo vendar šele po tem, ko je sodišče izdalo pravnomočni sklep o vpisu, to pomeni, da se za preneseno lastnino vpis v zemljiško knjigo tudi dejansko dovoli.

Kot prvi prevzem kmetije upošteva tudi prevzem kmetije, ki je po obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi večja od kmetije, ki jo je do sedaj imel v lasti vlagatelj in iz naslova ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, še ni prejel sredstev.

 

Vlagatelji

Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

 

Pogoji za sodelovanje:

 • vlagatelji mora imeti odprt transakcijski račun
 • vlagatelji mora imeti poravnane vse obveznosti do države
 • vlagatelj ne sme biti v osebnem stečaju
 • vlagatelj mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije
 • vlagatelj mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev
 • vlagatelj mora postati lastnik kmetije, ki ima v upravljanju najmanj 3ha primerljivih kmetijskih površin (PKP)
 • za izračun PKP tega javnega razpisa se upoštevajo podatki o ugotovljeni površini in rabi GERK iz zadnje oddane zbirne vloge
 • nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu
 • v kolikor se prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa živali v reji ali lasti, se kot stanje upošteva število rejnih živali iz zadnje oddane zbirne vloge
 • v kolikor se prevzem kmetije, po tem javnem razpisu, izvede na podlagi prenosa čebeljih družin, se kot stanje upošteva število čebeljih družin v registru čebelnjakov na dan oddaje vloge na javni razpis, ki ga vodi MKO
 • vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa
 • kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev
 • nosilec kmetije je moral v tekočem letu, v roku, za kmetijo oddati zbirno vlogo, ne velja za lastnike čebeljih družin
 • kmetijsko  gospodarstvo mora biti dejavno tako,d a mora imeti vlagatelj kmetijsko, gozdarsko oziroma dopolnilno dejavnost, na podlagi katere dokazuje primeren bruto prihodek, registrirano na ozemlju Republike Slovenije. Kot primeren bruto prihodek se šteje prihodek v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega razpisa, ki je v letu 2011 znašala 8.977,20 EUR.
 • vlagatelj lahko prevzame tudi kmetijska zemljišča, ki ležijo v tujini in so del prevzete kmetije, vendar za njih ne more uveljavljati točk pri ocenitvi vloge na javni razpis
 • Vlagatelj mora imeti najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj pet let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti ali
 • najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti (agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska) in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetiji. V kolikor ne izpolnjuje navedenih pogojev glede izobrazbe s področja kmetijstva mora v roku 36 mesecev od oddaje pridobiti ustrezno izobrazbo.

 

Cilj

 • Spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev;
 • Povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij;
 • Prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

 

Višina sofinanciranja:

Sredstva se dodelijo upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 200 evrov za 1 točko. Maksimalno število je 350 točk kar pomeni 70.000 EUR.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1027

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi