Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Ukrep VII: podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih

vremenskih razmer in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: do porabe sredstev.

Razpoložljiva sredstva: 45.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa

 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev na hektar poškodovanih vrtnin. Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom zaradi poslabšanja ekonomskih razmer pri pridelavi vrtnin zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin.

Pogoji za sodelovanje:

  • vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov
  • vpisani morajo biti v register kmetijskih gospodarstev pred 29. januarjem 2012 in imeti urejene podatke o GERK-ih v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
  • na dan vložitve vloge ni kmetijsko gospodarstvo v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
  • v letu 2012 so oddali zbirno vlogo, v kateri so na obrazcu »D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino« prijavljene vrtnine pod šiframi: 401 – vrtnine v zavarovanem prostoru, 402 – vrtnine na prostem, 405 – mešana raba (vrtnine, poljščine, dišavnice, zdravilna zelišča na prostem), 703 – šparglji, 733 – artičoke, 734 – rabarbara;
  • utrpeli so škodo zaradi zimske pozebe pri pridelavi vrtnin v času od 29. januarja do 29. februarja 2012, kar izkazujejo z izjavo, ki jo podpišeta vlagatelj in pooblaščena oseba javne službe kmetijskega svetovanja, v kateri je navedeno, da so bile vrtnine poškodovane zaradi zimske pozebe in je navedena površina poškodovanih vrtnin;
  • prijavljena površina poškodovanih vrtnin se nahaja na območju občin Piran, Koper, Izola in Nova Gorica, v skupni površini najmanj 0,5 ha;
  • priložiti morajo dokument, iz katerega je razvidno, da so v obdobju iz četrte alineje tega odstavka pridelovali vrtnine, kar izkazujejo s kopijo evidence o delovnih opravilih na kmetijskem gospodarstvu, iz katere so razvidni čas setve, vrsta kulture in površina;
  • če se del GERK-a, na katerem je bila pozeba vrtnin, razprostira tudi izven območja občin iz pete alineje, je do podpore upravičena celotna površina, na kateri je nastala škoda zaradi pozebe vrtnin.

Višina sofinanciranja:

Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 750 evrov na hektar.

Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1046

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi