Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

 

Rok: 2.11.2012.

Razpoložljiva sredstva: 650.400,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Prijavi se lahko pravna oseba, ki:

-       je na dan objave tega javnega razpisa registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;

-       ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;

-       je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik;

-       je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt;

-       razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisane vsebine;

-       ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, z njegovimi posli ne upravlja sodišče;

-       zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v kateri koli podobni okoliščini;

-       ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;

-       prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08– popr., 39/09 in 55/09 - Odl. US);

-       se strinja z uporabo osebnih podatkov izvajalcev v projektu za namene dokazovanja upravičenih stroškov.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih v obdobju od 2012 do 2014. Uvajanje zajema vpeljevanje postopkov in orodij za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja odraslih v organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo v statističnih regijah.

Za uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih bo izbranih najmanj 14 prijaviteljev, tako, da bo v vsaki statistični regiji (v nadaljnjem besedilu: regija) izbran najmanj en prijavitelj.

Višina sofinanciranja:

Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1227

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi