Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Rok: do porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog je 2. november 2012 do 12. ure, drugi rok 31. januarja 2013 do 12. ure. 

Višina sredstev: Višina razpisanih sredstev 52.000.000,00 EUR.

Razpisni pogoji: Prijavitelji so lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo sprejet lokalni energetski koncept (LEK). Izjemoma lahko za nepovratna sredstva po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne skupnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega. Tem bo lahko finančna spodbuda dodeljena le, če bo lokalna skupnost do datuma, ko mora biti naknadno predložena dokumentacija, LEK sprejela oz. obveznost LEK-a ne bo več predpisana v Energetskem zakonu. Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Predmet javnega razpisa

Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije) energetske sanacije obstoječih stavb ali nadomestne gradnje (v nadaljevanju: nadomestna gradnja), v naslednji vsebini:

–      energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken);

–      sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije;

–      samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije.

Upravičeni nameni:

–      pri obstoječih stavbah izboljšanje toplotnih karakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite oziroma je ta nezadostna ali pri nadomestnih gradnjah izvedeni energetski ukrepi na ovoju stavb;

–      izboljšanje ali vgradnja sistemov za ogrevanje, in sicer:

  • spodbujanje nakupa kotlov na lesno biomaso in optimizacija ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov(toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat na ovoju stavbe, toplotna izolacija tal);
  • spodbujanje uporabe solarnih sistemov, ki je namenjeno povečanju uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb in sanitarno toplo vodo;
  • spodbujanje uporabe toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode, ki predstavljajo energetsko učinkovit in do okolja prijazen način ogrevanja;

–      izboljšanje ali vgradnja sistemov za soproizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracijski sistem);

–      naložbe v samodejno spremljanje porabe energije.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije. Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR in višja od 3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi