Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV RAZVOJA E-STORITEV 2012 - 2014

Naziv: JR RRES 2012-14

 

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke dan v tednu, 23. 10. 2012, do 14.00 ure v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Udeleženci: Na javni razpis se lahko prijavi podjetje ali konzorcij partnerjev. Konzorcij je lahko sestavljen iz:

  1. podjetij; - gospodarska družba, ki je registrirana po ZGD ali
  2. enega ali več podjetij in ene ali več raziskovalnih organizacij, ki so:

 

-       javni raziskovalni zavod, ki ga ustanovi RS ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne službe v skladu z ZRRD;

-       univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov;

-       zavodi za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v skladu z Zakonom o zavodih in ZRRD.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov e-storitev na naslednjih tematskih področjih:

-        e-storitve na področju kulture,

-        znanstvene in izobraževalne e-storitve,

-        e-storitve za potrošnike,

-        e-storitve na področju zdravja,

-        e-poslovanje,

-        e-storitve s področja lokalne samouprave,

-        e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Vrste upravičenih stroškov:

  1. Neposredni stroški:

-        plače in drugi stroški dela,

-        stroški zunanjih storitev,

-        amortizacija osnovnih sredstev, ki niso bila kupljena iz javnih virov,

-        stroški službenih poti, ki so neposredno povezane z izvajanjem operacije.

 

  1. Posredni stroški.

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 3.000.000,00 EUR. Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v velikosti od 200.000,00 EUR do največ 800.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja posameznega projekta:

Za eksperimentalni razvoj se lahko dodeli pomoč do višine 25% upravičenih stroškov projekta. Zgornja meja, določena za eksperimentalni razvoj, se lahko poviša:

  1. kadar je pomoč namenjena majhnemu ali srednje velikemu podjetju (MSP), se lahko intenzivnost pomoči poveča za 10% za srednja podjetja in za 20% za mala podjetja;
  2. do največje intenzivnost pomoči v višini 60% se lahko doda bonus v višini 15%, če je

izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev :

(i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med vsaj dvema medsebojno neodvisnima podjetjema in so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70% upravičenih stroškov sodelovalnega projekta,

b) projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim MSP ali mora biti čezmejen, to pomeni, da se raziskovalne in razvojne dejavnosti izvajajo v vsaj dveh različnih državah članicah EU;

(ii) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo,

zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih raziskovalno-razvojnih politik in so izpolnjeni

naslednji pogoji:

a) nosi raziskovalna organizacija vsaj 10% upravičenih stroškov,

b) raziskovalna organizacija ima pravico objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija;

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1206

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi