Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

 

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

Rok: 22.04.2018

Razpoložljiva sredstva: garancijski potencial 1.910.473,50 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.

 

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter zadruge in socialna podjetja in delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška.

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
  • stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
  • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
  • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
  • bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve odločbe dalje največ 3 mesece,
  • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

 

Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20% kredita na osnovi garancije po tem razpisu.

 

Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025, moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita, garancija znaša največ 50% odobrenega kredita. Obrestna mera je od 6 m EURIBOR + 1,92%, odvisno od banke in ročnosti kredita.

 

Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .