Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Vodja projektov in Vodja projektne naloge

 

Uspešno projektno vodenje je temelj dobrega poslovanja. Z njim lahko bistveno povečamo uspešnost projektov in posledično uresničevanje poslovne strategije. S projektnim vodenjem zmanjšamo prekoračitve stroškov in rokov ter skrajšamo čas, potreben za razvoj novih izdelkov in storitev. Tudi zadovoljstvo zaposlenih in naročnikov je večje.

 

Na usposabljanju se boste seznanili z različnimi fazami projektov: pripravo in zagonom projekta,  načrtovanjem izvedbe projekta, organizacijo izvedbe projektnih aktivnosti, izvedbo projektnih aktivnosti, vodenjem projektnega tima, kontrolo izvajanja projektnih aktivnosti in zagotavljanjem kakovosti izvedbe, ter poročanjem o izvedbi projektnih aktivnosti.

 

Z usposabljanjem za Vodja projektov in Vodja projektne naloge boste pridobili vsa ustrezna znanja, ki so potrebna za nadaljnje opravljanje izpita nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), s katerim boste pridobili formalno priznano usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

 

VSEBINA USPOSABLJANJA

 

Priprava in zagon projekta

 • Vloga projektov in projektnega managementa v sodobnem poslovnem okolju
 • Namen in vsebina projekta
 • Opredelitev potreb, ciljev in rezultatov projekta

 

Načrtovanje izvedbe projekta

 • Strukturiranje projekta
 • Cilji in potrebne aktivnosti za dosego ciljev
 • Načrtovanje virov projekta
 • Opredelitev kritičnih poti
 • Ocena stroškov, donosnosti in tveganj projekta

 

Organizacija izvedbe projektnih aktivnosti

 • Definiranje projektnih nalog
 • Oblikovanje projektnega tima
 • Metode dela in vloge članov projektne skupine
 • Določitev pooblastil in odgovornosti v projektni skupini

 

Izvedba projektnih aktivnosti

 • Koordinacija dela v projektni skupini
 • Delegiranje nalog članom projektne skupine
 • Izvajanje aktivnosti v skladu s planom projekta
 • Usmerjanje in motiviranje projektne skupine
 • Koordiniranje aktivnosti zunanjih sodelavcev projekta s člani projektne skupine
 • Reševanje strokovnih in organizacijskih problemov

 

Vodenje projektnega tima

 • Vpliv vodenja na uspešnost projekta
 • Učinkovito komuniciranje in prenos informacij
 • Motiviranje projektnega tima in ustvarjanje sinergij
 • Delegiranje nalog v projektnem timu
 • Spodbujanje timskega izvajanja projektnih aktivnosti
 • Prenos znanja in strokovni razvoj članov projektnega tima
 • Upravljanje konfliktov v projektnem timu

 

Kontrola izvajanja projektnih aktivnosti in zagotavljanje kakovosti izvedbe

 • Spremljanje in nadzor nad delom v projektni skupini
 • Kontroliranje rokov, porabe finančnih virov ter ukrepanje v primeru odstopanj
 • Spremljanje rezultatov projekta in ocenjevanje uspešnosti izvedenih aktivnosti
 • Odpravljanje in obvladovanje tveganj projekta

 

Poročanje o izvedbi projektnih aktivnosti

 • Poročanje o delu projektne skupine
 • Viri in dinamika financiranja projekta
 • Vrednotenje učinkovitosti projekta
 • Evalvacija, vmesna poročila in končno poročilo

 

Za opravljanje izpita nacionalne poklicne kvalifikacije mora udeleženec izpolnjevati sledeče pogoje:

 • končana srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • končana višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • končan univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu 

 

Trajanje prgrama: 40 pedagoških ur

Cena programa: 750,00 + ddv (akcijska cena - 15 % za prijave do 01.06.2015)

Kraj izvajanja: Maribor, Ptuj,

 

Z usposabljanjem boste pridobili dodatna znanja in spretnosti, izboljšali konkurenčnost na trgu, razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, napredovanje v poklicni karieri, ter pridobili specifična strokovna znanja in spretnosti. Z opravljenim izpitom in pridobitvijo certifikata pa si boste hkrati poenostavili prehajanje iz ene dejavnosti v drugo, pridobili javno priznano veljavnost poklica, zraven tega pa se vam bodo odprla vrata do lažjega napredovanja v poklicni karieri.

Na izobraževanje se lahko prijavite tukaj.

prijava na izobrazevanje

vodja projekta